Het onderhavige Privacybeleid regelt de verwerking van de door de gebruikers van de website www.clic-shoes.com verschafte persoonsgegevens door CALZADOS KIDO, S.L., als EIGENAAR van deze website. In die zin moet de gebruiker er rekening mee houden dat hij telkens wanneer hij deze website gebruikt onderhevig is van het op dat ogenblik geldende Privacybeleid. We raden bijgevolg aan deze rubriek regelmatig te raadplegen om na te gaan of u ermee akkoord gaat.

In het kader van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens de overige wetgeving die erop van toepassing is.

De hieronder vastgestelde voorwaarden moeten verplicht worden nageleefd door alle interne of externe werknemers die met ons werken of kunnen werken en toegang hebben tot de gegevens die ons worden verschaft, hetzij tijdens het browsen op onze Website, hetzij door het gebruik van onze formulieren hetzij tijdens het nemen of verlenen van de diensten. Verwerkingsverantwoordelijke: CALZADOS KIDO, S.L., met BTW-nr.: B53250189 en maatschappelijke zetel te Beniarbeig, 11-5ºD 03015 de Alicante, e-mail: customercare@clic-shoes.com- Doel· Administratieve afhandeling van de gevraagde en/of genomen dienst/product via traditionele of elektronische kanalen.
· Afhandeling van de extra dienstverlening na het kopen/nemen ervan.
· Onderhoud van de contractuele relatie die ons, in voorkomend geval, bindt.
· U informeren over producten, diensten of evenementen van onze onderneming of bedrijvengroep die u kunnen aanbelangen, via traditionele of elektronische kanalen.
· De informatieverzoeken, suggesties of klachten van klanten kanaliseren voor behandeling en afhandeling.
· Afbeeldingen van personen en/of voertuigen vastleggen om risico’s te voorkomen die de veiligheid en bescherming van personen, panden en vermogensgoederen in gevaar kunnen brengen en om indien nodig feiten aan te geven bij de bevoegde instanties of gevolg te geven aan aanmaningen van laatstgenoemden.
· Behandeling van personeelsselectieprocedures.
- De rechtsgrond van de verwerking berust op de uitvoering van een contract, de voorafgaande instemming ermee of, in voorkomend geval, het gerechtvaardigd belang zoals, bijvoorbeeld, redenen van veiligheid, preventie van fraude, behandeling van aanvragen, raadplegingen of eventuele klachten.
- Herkomst van de gegevens De persoonsgegevens die we verwerken, zijn afkomstig van:·De rechtstreekse indiening ervan door de betrokkene via de formulieren voor gegevensverzameling.
· Openbare bronnen.
· Door de betrokkene ingediende informatie die nodig is voor de verlening van de dienst of de aankoop van het product.
· Ingediende informatie door ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat in het commercialiseren van gegevensbanken met commerciële informatie.
- De geadresseerden zijn enkel andere ondernemingen van dezelfde groep of andere derden indien het wettelijke verplicht is de gegevens door te geven.
- De bewaartermijn van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de periode waarin het nodig is deze gegevens te gebruiken voor het doel waarvoor ze werden verzameld en zolang het recht van verwijdering, annulering en/of verwerkingsbeperking met betrekking tot uw gegevens niet wordt uitgeoefend. In deze gevallen bewaren we de gegevens naar behoren geblokkeerd, zonder er enig gebruik van te maken, zolang dit nodig kan zijn voor het instellen of behandelen van klachten of zolang er enige gerechtelijke, juridische of contractuele aansprakelijkheid kan voortvloeien uit de verwerking ervan, waaraan gevolg moet worden gegeven en waarvoor het ophalen ervan nodig is.
- Waarvoor geen enkele automatische besluitvorming zal worden uitgevoerd.
- Waarvoor geen enkele internationale doorgifte zal worden uitgevoerd. Is dit toch het geval, moet dit worden vermeld, zoals bijvoorbeeld in het geval van cloud-opslagdiensten. In dit geval moet dit worden vervangen door:· In sommige gevallen worden Cloud Computing diensten ingeschakeld in andere landen zoals de VS, waarbij internationale doorgifte van gegevens plaatsvindt. In dergelijke gevallen worden de passende garanties gesteld om uw informatie te beschermen, waarover u bijkomende informatie kunt verkrijgen door een schrijven te richten op het e-adres customercare@clic-shoes.com
- Waarvoor het recht op rechtzetting, verwijdering, bezwaar, verwerkingsbeperking en overdraagbaarheid van uw gegevens kan worden uitgeoefend, door een schriftelijk verzoek te sturen naar het bovenstaande adres, samen met een identiteitsbewijs.
- Om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, treffen we passende technische en organisatorische maatregelen, die regelmatig worden herzien.
- De informatie en documentatie met betrekking tot de naleving van de geldende voorschriften op het gebied van de Bescherming van Persoonsgegevens (Protección de Datos de Carácter Personal) wordt minstens één keer per jaar herzien, ofwel wanneer er wijzigingen worden aangebracht aan deze wetgeving of aan bepaalde verwerkingsprocedures voor uw persoonsgegevens.
Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de voorschriften of met het bepaalde in het onderhavige document, kunt u een klacht indienen bij het Spaans Bureau voor Gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos), dat de bevoegde toezichthoudende instantie is inzake de bescherming van uw persoonsgegevens, via de website www.agpd.es. Voor al uw vragen, opmerkingen of twijfels over hoe we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met ons op het bovenstaande telefoonnummer of e-mailadres.
CookiesDe website www.clic-shoes.com gebruikt cookies om haar diensten te verbeteren, het browsen te vergemakkelijken, de veiligheid te handhaven, de identiteit van de gebruikers te controleren, de toegang tot uw persoonlijke voorkeuren te vergemakkelijken en uw browsegedrag op de website op te volgen. Cookies zijn bestanden die worden geïnstalleerd op de harde schijf van de computer van de gebruiker of in het geheugen van de browser, in de hiertoe door het besturingssysteem van de computer voorziene map, om u te identificeren. Als de gebruiker niet wenst dat er cookies op zijn harde schijf worden geïnstalleerd, moet hij zijn browser instellen om deze niet te ontvangen of kan hij de cookies vrij verwijderen. Als de gebruiker beslist de cookies te deactiveren, kunnen de kwaliteit en de snelheid van de dienst afnemen en kan de toegang tot sommige diensten die op de website worden aangeboden zelfs verloren gaan.

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Voor de beslechting van alle mogelijke geschillen of aangelegenheden met betrekking tot deze website of de activiteiten die erop worden ontwikkeld, geldt het Spaanse recht, waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, en zijn de Rechtbanken van Alicante bevoegd voor het beslechten van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik ervan.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password